Geen enkele club kan zonder en ook in onze club hebben we gelukkig veel mensen die iets of meer dan iets willen doen. Iedereen hierbij bedankt voor haar of zijn inzet. Groot en klein maakt niet uit. Maar onder de vrijwilligers heb je uitschieters mensen waardoor de club er niet zou zijn of niet in deze vorm. Hun inzet is cruciaal geweest bij het voorbestaan of de ontwikkeling van de club. Voor deze Vrijwilligers is deze eregalerij.
 
Lees hier de regeling Ereleden en Leden van Verdiensten.


In het begin van de club kwamen de bestuursleden af en toe tot de slotsom dat iemand het had verdiend om erelid te worden. (Meestal op het moment dat men afscheid nam.)
 
Na verloop van tijd stopte het bestuur hiermee  en werden “ Leden van Verdiensten”  benoemd.

In 2008 heeft het bestuur besloten een regeling in te stellen met een aantal criteria die aangeven waarom iemand een Erelid of een “Lid van Verdiensten” kan worden.
 
Het kan dus best dat je bij het lezen van de eregalerij denkt: “He, waarom is die alleen maar erelid?” Wel die heeft dus zijn * titel gekregen vóórdat de regeling in 2008 is ingesteld.
 
De “oude” ere galerij van de “spontaan”door het bestuur als zodanig benoemde ereleden en lid van verdiensten.

Jelle van der Veen, lidnummer 1

De titel “Ere-lid van de Jawa/Čz Club Nederland” als DE initiatiefnemer voor het oprichten van de Jawa/Cz Club.
 
Elke club heeft een begin. Soms is dit begin in nevelen gehuld maar niet in onze club. Het begon met een briefje aan de deur van motorhandelaar De Haan in Hoornsterzwaag met de tekst:
 
Wie wil met mij een Jawa club oprichten? Getekend Jelle van der Veen en een telefoonnummer.
 
Hiernaast heeft Jelle zich ingezet voor de club met het staan op beurzen, het leggen van contacten met de Britse Jawa/Cz Club, ledenadministratie en penningmeester en meer van dit soort nuttige dingen.**

Wim Büttner, lidnummer 16.

De titel “Ere-lid van de Jawa/Čz Club Nederland” als een van de initiatiefnemers voor het statutair oprichten van de Jawa/Cz Club Nederland.
 
Wim heeft naast deze titel de extra titel “Algemeen Ritselaar”. Eigenlijk zegt dat genoeg Wim wist altijd wel iets te regelen van T-shirts en hebbedingetjes tot het organiseren van ritten en evenementen en meer van dit soort nuttige dingen.**
 
Een van de leden zei het als volgt:
 
“Als we ’n keer een rit in de woestijn gaan maken en we zitten ’s-avonds, verdwaald en moe bij het kampvuur dan komt hij nog aanlopen met iets te eten of te drinken dat hij geritseld heeft.”

Cees de Groot, lidnummer 2.

De titel “Ere-lid van de Jawa/Čz Club Nederland” als een van de initiatiefnemers voor het statutair oprichten van de Jawa/Cz Club Nederland.
 
Vanaf de statutaire oprichting is Cees zo’n 8 jaar de voorzitter geweest. Uitdrager van de Sjors en de rebellenclub gedachte. De clubbladredacteur, met het motto dat alle vogels zingen als ze gebekt zijn en dat Jawa/Cz Leden daarom ook op hún eigenwijze in het clubblad mochten schijven. Zolang het maar leuk bleef en met respect voor anderen.
 
De coördinator en organisator van de bezoeken aan de Jawa fabriek en de ČZ fabriek en enkele buitenlandse ritten. Rayonhoofd Noord-Holland, en meer van dit soort nuttige dingen.**

Jaap Bekkema, lidnummer 3.

De titel “Ere-lid van de Jawa/Čz Club Nederland” als een van de initiatiefnemers voor het statutair oprichten van de Jawa/Cz Club Nederland.
 
Secretaris, bestuurslid en technische vraagbaak voor de club. In het bestuur de rol van bedachtzame nestor die een over enthousiaste voorzitter of bestuurslid regelmatig op de aarde terugzetten en erop wees dat de bomen niet vanzelf tot in de hemel groeien. (Zeker niet met een stoet rokende 2 takters aan de wortels.) en meer van dit soort nuttige dingen.**

Jan Willem Postma, lidnummer 355.

“Lid van verdiensten” 2004 voor zijn uitzonderlijk activiteit als redacteur voor het clubblad.
 
Vooral zijn lofliederen op de Californian hebben veel leden geïnspireerd,
 
en meer van dit soort nuttige dingen.**
 
 (Soms waren we zelfs bang dat hij een eigen Jawa Californian club zou oprichten.)
 
De hierna vermelde leden hebben hun titel verkregen onder de in 2008 ingestelde regeling voor Ereleden en “Leden van Verdiensten”.

2008: Tony Bierman, lidnummer 86.

De titel “Ere-lid van de Jawa/Čz Club Nederland” als een van de initiatiefnemers voor het statutair oprichten van de Jawa/Cz Club Nederland.
  
De titel “Lid van verdiensten” bij de Jawa/Čz Club Nederland, voor de jarenlange bijdragen die hij aan de club heeft geleverd.
 
o.a.: Bestuurslid, Rayonhoofd Brabant, organiseren van toertochten, deelnemen aan beurzen en markten om de club te promoten èn het oprichten van het enige Jawa/Čz museum in Nederland.
 
Tony Bierman is helaas in 2008 overleden.

2009: Henk en Coby Schuurman,  lidnummer 258.

De titel “Lid van verdiensten” bij de Jawa/Čz Club Nederland, voor de jarenlange bijdragen die zij aan de club hebben geleverd.
 
Clubwinkel, bestuurslid, notulist, organiseren van toertochten en treffens. En het schenken van liters gratis koffie.
 
Toelichting op de verrichte diensten:
 
Lidmaatschap van verdiensten voor Henk en Coby Schuurman.
 
Henk en Coby zijn al jarenlang aan de club verbonden en hebben hun sporen in Verdiensten voor de Club dik verdiend.
 
Gezamenlijk hebben ze zich voor de club ingezet. Henk in het bestuur (zelfs een periode als voorzitter) Coby naast hem notulerend en net zo betrokken meevergaderend.
 
De “top” van de verdienste lag bij de Clubwinkel. Begonnen met de opbrengst van aan de club geschonken Jawa glazen  hebben ze de clubwinkel langzaam uitgebreid met T-shirts, Sweaters en allerhande hebbedingentjes.
 
Volgwagen naar Tsjechië en andere evenementen, motormarkten bemannen en de clubwinkel ging mee.
 
Niet onvermeld mag blijven de enorme hoeveelheid koffie die daarbij werd geserveerd. Berekeningen geven aan dat de jaarlijks verstrekte hoeveelheid koffie gelijk liep met het gemeenschappelijke olie verbruik  van de Jawa/Cz club leden in datzelfde jaar.
 
In de schuur bij Henk en Coby is heel wat afgesleuteld, maar wellicht nog meer afgeleuterd. Soms zelfs met onder begeleiding van een accordeonist.
 
Henk Schuurman is helaas in 2009 overleden.

2009: Familie Knol, lidnummer 294.

De titel “Lid van verdiensten” bij de Jawa/Čz Club Nederland, voor de jarenlange bijdragen die deze familie aan de club heeft geleverd.
 
Toelichting op de verrichte diensten:
 
De familie Knol Gerhard, Henny en zonen. Omdat er geen lijn is te trekken tussen de verrichte diensten en de personen heeft het bestuur besloten de hele familie de titel Lid van Verdiensten te verlenen. De familie Knol heeft een lange staat van verdiensten voor de club
 
De treffens bij de Tolplas. Bij het 1e treffen viel ‘s-avonds zoveel water dat de hele boel maar voor het  avondgebeuren naar Huize Knol verhuisde. Vele gelukkig droge, zijn daarna gevolgd. De ledenadministratie werd overgenomen van Jelle van der Veen. Geen lid dat werd aangemeld hoefde lang op een reactie te wachten. Eenmaal lid dan bleef je lid tot dat je “echt” bedankte. Geen lid dat door onachtzaamheid  uit beeld raakten. Nauwe samenwerking met de penningmeester zorgde voor groei van de leden én de financiën. Betrokken bij en in de bestuursvergaderingen. Bij dit alles werd het gehele gezin ingeschakeld ook toen het beheer van de website overgenomen moest worden.

2013: Dick Amtink, lidnummer 0006.

Dick heeft zich ingezet als bestuurslid, en is al jarenlang DE documentalist van de club.

Dick organiseert jaarlijks de Exelrit, en is op het ogenblik ook nog eens redakteur van het clubblad.

Dick werd tot erelid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2013 te Everdingen.

2013: Adriaan van der Leest, lidnummer 0203.

Adriaan was regio coördinator voor Noord Brabant. Hij organiseerde de Noord-Brabant ritten en ook ritten in België.

Adriaan hielp vele leden met hun technische problemen, indien nodig bij de leden thuis. Hij leverde daarbij ook onderdelen.

Hij overleed op 31 december 2012. Hij werd tijdens zijn uitvaart begeleid door vele motorrijders.

Adriaan werd postuum tot erelid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2013 te Everdingen.

 
Lijst aangepast door: Ruurd Asselbergs, bestuurslid en webmaster. April 2017.